Sponzoři

SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo

Kalendář

narozeniny slaví
Vitalij Brandis
2. 3. 1988
Jan Chaloupka
3. 3. 1983
František Kubát
3. 3. 2008
Jiří Růžička
3. 3. 1986
Vojtěch Lavička
9. 3. 1999
Michal Hrášek
11. 3. 1977
Jiří Římal
11. 3. 1974
Jan Švorc
11. 3. 1983
Daniel Houda
12. 3. 1999
Martin Šimek
12. 3. 1991
Samuel Soukup
15. 3. 2001
Dušan Janura
21. 3. 1992
Jan Musil
24. 3. 1999
Filip Novák
27. 3. 2004
Jiří Novák
27. 3. 2004

 

 

jestli má nějaký

spoluhráč narozeniny

a není tu uvedený

napište nám na mail

skkunratice.fotbal@seznam.cz

Tv.com

20. března 2016 pozvánka na valnou hromadu /17.2.2016/

Pozvánku na členskou schůzi

(dále jen ČS) zastupující spolek

SK Slovan Kunratice z. s. (dále jen SKSK z. s.)

Místo Konání:             Volarská  9, 148 00 Praha  4, (sídlo SKSK z. s./hřiště)

Datum konání:           20. 3. 2016

Čas:                                 17:00 hodin

 

Na základě Článku V., bodu 3) Stanov SKSK z. s. svolávám ČS členů SKSK z.s. ČS bude usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů.

Program:

  1. Zahájení ČS, volba orgánů ČS (předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel zápisu), schválení programu ČS
  2. Účetní uzávěrka k 31. 12. 2015
  3. Zpráva výkonného výboru (dále jen VV)
  4. Rozprava o hlasování (schválení/neschválení) ve věci finančního rozpočtu SKSK z.  s. na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
  5. Přednesení a rozprava o plánu činnosti SKSK z. s. a jeho VV na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
  6. Diskuze a závěr ČS

Závaznost programu:

Tento program ČS je závazný. ČS bude schopna usnášení při účasti nadpoloviční většiny členů SKSK z. s. Schválení rozhodnutí nebo usnesení v bodech 1. – 6. programu výše, bude platné při jejich odsouhlasení prostou většinou přítomných členů na ČS.

Doplnění nebo úprava tohoto programu vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů SKSK z. s. Případná rozhodnutí nebo usnesení v bodech doplněných nebo upravených nad rámec tohoto programu vyžadují schválení nadpoloviční většinou všech členů SKSK z. s.

Upozornění:

Při prezenci členů bude prováděna aktualizace osobních údajů všech členů SKSK z. s., kontrola členských průkazů a zaplacení členských příspěvků do roku 2015 včetně.

Ujistěte se prosím, že máte všechny potřebné (nebo náhradní) dokumenty (případně peníze) s sebou.

Případný zmocněnec nepřítomného člena se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a plnou mocí s ověřeným podpisem člena SKSK z. s.

Karel Chejn

Předseda VV SKSK z. s.

V Praze 19. 1. 2016