Sponzoři

SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo
SponzorSponzor - velké logo

Kalendář

narozeniny slaví
Vitalij Brandis
2. 3. 1988
Jan Chaloupka
3. 3. 1983
František Kubát
3. 3. 2008
Jiří Růžička
3. 3. 1986
Vojtěch Lavička
9. 3. 1999
Michal Hrášek
11. 3. 1977
Jiří Římal
11. 3. 1974
Jan Švorc
11. 3. 1983
Daniel Houda
12. 3. 1999
Martin Šimek
12. 3. 1991
Samuel Soukup
15. 3. 2001
Dušan Janura
21. 3. 1992
Jan Musil
24. 3. 1999
Filip Novák
27. 3. 2004
Jiří Novák
27. 3. 2004

 

 

jestli má nějaký

spoluhráč narozeniny

a není tu uvedený

napište nám na mail

skkunratice.fotbal@seznam.cz

Tv.com

1. 5. 2016 – pozvánka na ČLENSKOU SCHŮZI /31.3.2016/

Pozvánka na členskou schůzi

(dále jen ČS) zastupující spolek

SK Slovan Kunratice z.s. (dále jen SKSK)

Místo Konání:                   Volarská  1701/9, 148 00 Praha  4, (sídlo SKSK / hřiště)

Datum konání:                 1. května 2016

Čas:                                       19:30 hodin

Rozsah programu:          2 psané strany

 

Jménem Výkonného výboru SKSK a v návaznosti na zadání Členské schůze konané dne 20. března 2016 si Vás dovoluji pozvat na mimořádnou Členskou schůzi s následujícím programem:

 

 

Program ČS:

  1. Zahájení ČS, volba orgánů ČS (předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel zápisu), schválení programu ČS

 

  1. Vyjádření Kontrolní komise k výsledkům hospodaření SKSK předložených VV za období leden 2016 – březen 2016 v návaznosti na schválenou účetní závěrku SKSK za kalendářní rok 2015 a rozpočtové zadání ČS ze dne 21. listopadu 2015 na období 11/2015 – 03/2016                                                                                                   KK

 

  1. Přednesení, zdůvodnění a hlasování ČS o výsledcích hospodaření SKSK za období leden 2016 – březen 2016.  Posouzení splnění zadání ČS ze dne 21. listopadu 2015 na období 11/2015 – 03/2016  ->   VV.

 

  1. Přednesení, zdůvodnění a hlasování ČS o rozpočtu SKSK na období leden 2016 – prosinec 2016    ->   VV.

 

  1. Odložené zadání ČS ze dne 21. listopadu 2015 = diskuse a hlasování ČS o návrhu na vyloučení konkrétních členů, kteří jsou pasivní a dlouhodobě se nezajímají o činnost SKSK (primární parametr je neúčast na posledních dvou ČS) -> VV.

 

  1. Diskuze a závěr ČS

Závaznost programu:

1)      Tento program ČS je závazný. ČS je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Stanovy jednoznačně určují ta usnesení a rozhodnutí, která mohou být přijata pouze větším počtem hlasů než je většina hlasů členů přítomných na členské schůzi v době usnášení.

 

2)      Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení písemnou pozvánkou, lze přidat, změnit nebo doplnit a rozhodnout o ní jen se souhlasem alespoň dvou třetin všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

 

3)      VV spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího konání. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání svolal, řídil nebo koho tím pověřila ČS. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání uložených v sídle spolku.

 

Upozornění:

Případný zmocněnec nepřítomného člena SKSK se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a plnou mocí s ověřeným podpisem zastupovaného člena SKSK.

 

 

Karel Chejn, v. r.

předseda Výkonného výboru SKSK

 

 

V Praze 31. března 2016

 

pozvánka ve formátu PDF

Pozvánka na členskou schůzi 1_5_2016